مثل ساحل ارام باش 

تا مثل تلاطم بی قرارت باشند 

مثل ساحل شوید 

وقتی کسی روی دلتان را خط خطی می کند 

و یا چیزی حک می کند که ناراحت می شوید 

موجی از خوبی بفرستید و همه چیز را پاک کنید 

شما ساحل ارامش شوید