گفته بودی 

دلتنگی هایم را با قاصدک ها قسمت کنم

تا به گوش تو برسانند 

می گفتی قاصدک ها گوش شنوا دارند 

غم هایت را در گوششان زمزمه کن و به باد بسپار 

من اکنون صاحب دشتی قاصدکم

اما ... مگر تو نمی دانستی قاصدک های خیس از اشک میمیرند؟؟؟!